قیمت درایر تبریدی DSI 3300 با ظرفیت ۵۵ متر مکعب در دقیقه | کمپرسور کار | تأمین قطعات کمپرسور