قیمت درایر تبریدی DSI 2700 با ظرفیت ۴۵ متر مکعب در دقیقه | کمپرسور کار | تأمین قطعات کمپرسور