قیمت درایر تبریدی DSI 2220 با ظرفیت 37 متر مکعب در دقیقه | کمپرسور کار | تأمین قطعات کمپرسور