قیمت درایر تبریدی DSI 1800 با ظرفیت ۳۰ متر مکعب در دقیقه | کمپرسور کار | تأمین قطعات کمپرسور