قیمت درایر تبریدی DSI 1320 با ظرفیت ۲۲ متر مکعب در دقیقه | کمپرسور کار | تأمین قطعات کمپرسور