قیمت درایر تبریدی DSI 900 با ظرفیت ۱۵ متر مکعب در دقیقه | کمپرسور کار | تأمین قطعات کمپرسور