قیمت درایر تبریدی DSI 3600 با ظرفیت ۶۰ متر مکعب در دقیقه | کمپرسور کار | تأمین قطعات کمپرسور