قیمت ترنسمیتر فشار ویکا (wika) مدل : PT-20, IPT-21 | کمپرسور کار | تأمین قطعات کمپرسور