نیازسنجی

در این صفحه برای محاسبه هوای فشرده موردنیاز خود میتوانید پارامترهای مورد نیاز خود را وارد نموده وبا زدن دکمه محاسبه ، تجهیزاتی که جوابگوی کار شما هستند به شما معرفی خواهد شد
فرم محاسبه
در نظر داشته باشید دمای محیط 20 درجه سانتیگراد درنظر گرفته شده است.